----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าฉางicon_new1.gif

-การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าฉางicon_new1.gif

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าฉางicon_new1.gif

-ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่2icon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าถ้วยรางวัล

-ประกาศผู้เสนอราคา เครื่องขยายเสียง

-ประกาศผู้เสนอราคา จัดทำสนาม

-ประกาศผู้เสนอราคา อาหาร

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์นักกีฬา

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์แข่งกีฬาพื้นบ้าน

-เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

-เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

-ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน

-ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 

-ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

-ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 

-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศผู้ชนะการพิจารณาจ้างเหมาจัดป้าย

 -ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำพวงมาลา

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำเรือไฟ

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมสภา

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 4031

-ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

-ประกาศผู้ชนะจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง

-ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล

 

 **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคลองไทร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

-ตารางแสดงวงเงิน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 และ 6 จำนวน 6 จุด ตำบลท่ามะนาว

-ตารางแสดงวงเงิน

 

-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวicon_new1.gif

-ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมicon_new1.gif

-รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

-แจ้งผลประกวด Thailand Energy Awards 2019 อบต.ท่ามะนาว.pdf

-ประกาศ รายงานผลการดพเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561

-ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

-ประกาศ ข้อบังคับ อบต.ท่ามะนาว พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2562

-ข้อบังคับ อบต.ท่่าทะนาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2562

-ประกาศ เจตารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

-ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

-เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑

-ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑

-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)

-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

-ประกาศ ระบบป้องกันการตรวจสอบ

-ประกาศศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้

-ประกาศช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

-ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน

-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

-บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

-แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี 60-64

-ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 5 ปี 60-64

-บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

-งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

-ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1

-หนังสือ ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับที่ 1

-ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

-หนังสือส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-วาระการประชุมแผนอัตรากำลัง 

-มติเห็นชอบประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-ภาระค่าใช้จ่ายพนักงาน พ.ศ.2561-2563 

-ภาระค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561-2563 

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 

-ผลการปรเมิน LPA พ.ศ.2560 

-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561

-ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2561

-เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

-กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561

-อำนาจหน้าที่ของ อบต.

-การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

-กำหนดการยื่นแบบแสดงรายละเอียดและชำระภาษี 

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

-การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

-ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 

-เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์ 

-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

-ตารางแสดงวงเงิน

-ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560

 -ตารางแสดงวงเงิน

 -ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีท่ามะนาว

         -----------------------------------------------------------------------------

 

 

ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตำบลท่ามะนาว อำเภชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

         -----------------------------------------------------------------------------

โซล่าเซลล์ลอยน้ำ เพื่อการเกษตร Floating PV

 

         -----------------------------------------------------------------------------

17 พฤษภาคม 2562

     13.00 น. อบต.ท่ามะนาวเข้าร่วมโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็ย เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ประจำปี 2562 โดยส่งหมู่บ้านสันตะลุง หมู่ที่ 1 เข้าประกวด

 

 

 

 

 

 

 

 

         -----------------------------------------------------------------------------

 

29 เมษายน 2562

     อบต.ท่ามะนาว นำทีมโดย นายวสันต์ ดรชัย นายก อบต.ท่ามะนาว ร่วมกับ พัฒนากร อำเภอชัยบาดาล , อสม. , นักพัฒนาชุมชน อบต.ท่ามะนาว

และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Family Folder สมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน และ แจกสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน

(ราย 1 เดือน) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหารายครัวเรือนและนำปัญหามาแก้ไขให้ตรงจุดทั้งเรื่อง รายรัย รายจ่าย หนี้สิน การปลูกอยู่ปลูกกิน

และความต้องการของครัวเรือน

 

 

 

         -----------------------------------------------------------------------------

 

13 เมษายน 2562

          อบต.ท่ามะนาว จัดรถขบวนแห่สงกรานต์เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

และได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 การจัดรถขบวนแห่ "ของดำเด่นในชุมชน"

 

 

 

 

 

 

 

 

               -----------------------------------------------------------------------------

 

25 ธันวาคม 2561

ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

 

 

 

 

 

         -----------------------------------------------------------------------------

22 พฤศจิกายน 2561

ประเพณีลอยกระทง วัดท่ามะนาว

 

 

 

 

 

        -----------------------------------------------------------------------------

 

28 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ตั้งจุดต้อนรับนักวิ่ง โครงการ Run 4 รายได้สมทบทุนซื้อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล

 

 

 

         -----------------------------------------------------------------------------

26-27 ตุลาคม 2561

โครงการ ค่ายภาษอังกฤษ พาเพลิน English

 

 

 

 

         -----------------------------------------------------------------------------

น้ำพุ พลังงานแสงอาทิตย์

      - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 W x 20 แผง = 6,000 W

      - ปั้มน้ำขนาด 5 HP 

      - ใช้งานเฉพาะเวลามีแสงแดด ช่วง 09.00 น. - 16.00 น.

         -----------------------------------------------------------------------------

17 สิงหาคม 2561

               เทศบาลตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 95 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน

      เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ามะนาว โดยศึกษาดูงาน 5 จุดเรียนรู้ คือ

      1.การเพาะเห็ด

      2.กลุ่มผู้สูงอายุ

      3.เกษตรแปลงใหญ่

      4.โซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร

      

       

       

         -----------------------------------------------------------------------------

6-7 กรกฎาคม 2561

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนที่สาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัวในการทำงาน

มากยิ่งขึ้น ส่วนภายนอกองค์การ เช่น สภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ

เป็นต้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อบุคลากรจะได้เตรียมพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยปกติบุคลากรแต่ละคนมีทัศนคติที่

แตกต่างกันไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บุคลากรที่ทำงานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัล อปท.ทีมีการบริหารจัดการดีเด่น

    

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากฝนหยุดตกธนาคารน้ใต้ดิน(แบบบ่อปิด) สามารถชาร์ทน้ำลงบ่อได้ภายใน 30 นาที

 

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


อบต.ท่ามะนาว ร่วมรณรงค์แห่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

 

  

 

โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่ามะนาว

               20 ธันวาคม 2560 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6437 resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6390 resize.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6300  resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6352 resize.jpg

 

 

โครงการสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

         5 ธันวาคม 2560

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0165.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0013.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0191.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0132.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0066.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0152.jpg

 

 

 

   

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th