----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 สิงหาคม 2561

               เทศบาลตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 95 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน

      เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่ามะนาว โดยศึกษาดูงาน 5 จุดเรียนรู้ คือ

      1.การเพาะเห็ด

      2.กลุ่มผู้สูงอายุ

      3.เกษตรแปลงใหญ่

      4.โซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร

      

       

       

         -----------------------------------------------------------------------------

6-7 กรกฎาคม 2561

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากรก็ยังมีส่วนที่สาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัวในการทำงาน

มากยิ่งขึ้น ส่วนภายนอกองค์การ เช่น สภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ

เป็นต้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อบุคลากรจะได้เตรียมพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยปกติบุคลากรแต่ละคนมีทัศนคติที่

แตกต่างกันไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บุคลากรที่ทำงานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัล อปท.ทีมีการบริหารจัดการดีเด่น

    

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากฝนหยุดตกธนาคารน้ใต้ดิน(แบบบ่อปิด) สามารถชาร์ทน้ำลงบ่อได้ภายใน 30 นาที

 

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


อบต.ท่ามะนาว ร่วมรณรงค์แห่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

 

  

 

โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่ามะนาว

               20 ธันวาคม 2560 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6437 resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6390 resize.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6300  resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6352 resize.jpg

 

 

โครงการสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

         5 ธันวาคม 2560

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0165.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0013.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0191.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0132.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0066.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0152.jpg

 

 

-ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่2icon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์icon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าถ้วยรางวัลicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา เครื่องขยายเสียงicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา จัดทำสนามicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา อาหาร

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์นักกีฬา

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์แข่งกีฬาพื้นบ้าน

-เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

-เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

-ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน

-ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 

-ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

-ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 

-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศผู้ชนะการพิจารณาจ้างเหมาจัดป้าย

 -ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำพวงมาลา

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำเรือไฟ

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมสภา

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 4031

-ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

-ประกาศผู้ชนะจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง

-ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล

 

 **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคลองไทร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

-ตารางแสดงวงเงิน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 และ 6 จำนวน 6 จุด ตำบลท่ามะนาว

-ตารางแสดงวงเงิน

-เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑icon_new1.gif

-ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑icon_new1.gif

-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)

-ประกาศ ระบบป้องกันการตรวจสอบ

-ประกาศศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้

-ประกาศช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

-ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน

-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

-บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

-แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี 60-64

-ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 5 ปี 60-64

-บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

-งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

-ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่ 1

-หนังสือ ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับที่ 1

-ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

-หนังสือส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-วาระการประชุมแผนอัตรากำลัง 

-มติเห็นชอบประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-ภาระค่าใช้จ่ายพนักงาน พ.ศ.2561-2563 

-ภาระค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561-2563 

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 

-ผลการปรเมิน LPA พ.ศ.2560 

-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 

-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561

-ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2561

-เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

-กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561

-อำนาจหน้าที่ของ อบต.

-การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

-กำหนดการยื่นแบบแสดงรายละเอียดและชำระภาษี 

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

-การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

-ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 

-เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์ 

-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

-ตารางแสดงวงเงิน

-ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560

 -ตารางแสดงวงเงิน

 -ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีท่ามะนาว

 

   

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th