จดทะเบียนพาณิชย์

-ใบคำร้อง

-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ

-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

-เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์/เปลี่ยนแปลง/เลิก

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th