สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 1. ด้านกายภาพ
  • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

             องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว  ตั้งอยู่ที่  ตำบลท่ามะนาว  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรีเดิมเป็นสภาตำบล  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         พ.ศ. 2537ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113ตอนพิเศษ 52ลงวันที่ 25ธันวาคม  พ.ศ. 2539และมีผลบังคับใช้  วันที่  23กุมภาพันธ์  2540โดยมีสำนักงานอยู่เลขที่  99  หมู่ที่ 1   บ้านสันตะลุง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล  4กิโลเมตร  โดยมีเขตติดต่อ  ดังนี้

      ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลบัวชุม   

      ทิศใต้             ติดต่อกับ   ตำบลท่าดินดำ

      ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ   ตำบลหนองผักแว่น   อำเภอท่าหลวง   

      ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ   ตำบลลำนารายณ์

 

 • ลักษณะภูมิประเทศ

      ตำบลท่ามะนาวมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก  พื้นที่ๆ ห่างจากแม่น้ำเป็นพื้นที่สลับเนิน

 

 • ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  ดังนี้

-  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณ  เดือนกุมภาพันธ์   ถึง  เดือนพฤษภาคม

-  ฤดูฝน            เริ่มประมาณ  เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน

-  ฤดูหนาว เริ่มประมาณ  เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม

 

 • ลักษณะของดิน

      ตำบลท่ามะนาวมีลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูก

 

 • ลักษณะของแหล่งน้ำ

      ตำบลท่ามะนาวมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่แม่น้ำป่าสัก

 

 • ลักษณะของไม้และป่าไม้

      -

 

 1. ด้านการเมืองการปกครอง
  • เขตการปกครอง

ตำบลท่ามะนาว  ประกอบด้วยจำนวน  8 หมู่บ้าน  มีพื้นที่รวม   30.90   ตารางกิโลเมตร  

หรือประมาณ   19,273ไร่

 

 • การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล           และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน

 1. ประชากร
  •  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

มีประชากรรวมทั้งสิ้น  3,335  คน   รวม  1,346  ครัวเรือน 

เฉลี่ยประชากร   123.98  คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)

 

  หมู่ที่

           ชื่อบ้าน

   ครัวเรือน

จำนวนประชากร
รวม (คน)

ชาย

หญิง

1

   บ้านสันตะลุง

222

247

248

495

2

   บ้านท่ามะนาว

423

436

462

898

3

   บ้านคลองไทร

50

63

69

132

4

   บ้านโรงสูบ

185

184

217

401

5

   บ้านถนนสุด

109

136

162

298

6

   บ้านท่าฉาง

156

257

266

523

7

   บ้านคลองเดื่อพัฒนา

133

222

217

439

8

   บ้านเนินมะพร้าว

68

71

78

149

                   รวม

1,346

1,616

1,719

3,335

 • ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  19 - 60ปี

หมู่ที่

       ชื่อบ้าน

 

แยกช่วงอายุ
  รวม (คน)

    อายุ

0 – 18 ปี

   อายุ

19 – 60      ปี

   อายุ

61  ขึ้นไป

1

   บ้านสันตะลุง

118

300

77

495

2

   บ้านท่ามะนาว

214

587

97

898

3

   บ้านคลองไทร

27

82

23

132

4

   บ้านโรงสูบ

96

260

45

401

5

   บ้านถนนสุด

67

188

43

298

6

   บ้านท่าฉาง

132

330

61

523

7

   บ้านคลองเดื่อพัฒนา

135

261

43

439

8

   บ้านเนินมะพร้าว

45

84

20

149

                  รวม

834

2,092

409

3,335

 

 

 

 รูปแผนที่ตำบลท่ามะนาว  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th